Formulari

Si ja va omplir una part del formulari i vol recuperar les seves dades, introdueixi aquí la seva paraula clau.

Dades personals

 DOCUMENTS A ADJUNTAR

Adjuntar CV
Adjuntar carta de presentació (si s'escau)

En virtut del RGPD 2016/679 i la LOPDGDD 3/2018 de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, per la present dona el seu consentiment exprés  a que les dades personals facilitades siguin tractades sota la responsabilitat de  COL·LECTIU RONDA SCCL  i seu social a Trafalgar, 50-52 de 08010 Barcelona. Aquestes dades seran tractades per  tractar les seves dades com a candidat en processos de selecció d’aquesta entitat, essent el seu consentiment la causa que legitima el seu tractament. Aquestes dades seran conservades duran el periode màxim d’ un any. 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin en Trafalgar, 50-52 de 08010 Barcelona o en lopd@cronda.coop. Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agència Espanyola de Protecció de dades o resoldre els seus dubtes relatius a la protecció de dades posant-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades a lopd@cronda.coop

 

Marqui aquesta casella per autoritzar de forma expressa i informada a Col·lectiu Ronda SCCL l'enviament d'informació comercial sobre productes o serveis que puguin ser del seu interès a la direcció de correu electrònic facilitada, podent revocar en tot moment el seu consentiment adreçant-se a lopd@cronda.coop
Sol·licito a Col·lectiu Ronda la subscripció a la "La Circular", autoritzant de forma expressa i informada a Col·lectiu Ronda SCCL l'enviament de "La Circular" a la direcció de correu electrònic facilitada, podent revocar en tot moment el seu consentiment adreçant-se a lopd@cronda.coop
*Accepto les condicions legals i de tractament de dades